DOCUMENTACIÓ

1.Documentació identificativa

  • Original i fotocòpia llibre família o altres documents de filiació
  • Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
  • DNI, NIE o passaport de l’alumne/a si en té

 

2.Documentació acreditativa criteris generals

  • Si el domicili al·legat no coincideix amb DNI: certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a on consti que viu amb el sol·licitant
  • Si el domicili al·legat és el lloc de treball: contracte laboral o certificat empresa
  • Renda anual: si són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania, acreditació de ser beneficiari/ària d’aquesta renda
  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, pare o mare, germà o germana: certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona

 

3.Documentació acreditativa criteris complementaris

  • Família nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental vigent